Etiket arşivi: türk vatandaşlığına başvuruda gerekli belgeler

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR

 Türkiye’de bunan yabancılar, Türk vatandaşlığına geçiş mevzuatları ile belirlenmiş olan şartlar ve koşullara uygun iseler, Türk Vatandaşlığı başvurusu yapabilirler; İran Uyruklu, Azerbaycan Uyruklu, Türkmenistanlı, Özbekistanlı, Kırgızistanlı, vb. ülkelerden gelen yabancılar, aşağıdaki kısa bilgiler ile izah ettiğimiz koşulları yerine getirdiğinde, İçişleri Bakanlığına Bağlı, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün,  bulunduğunuz ildeki Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüklerine, Türk Vatandaşlığı başvurusu yapabilirler.

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR
TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR

Türkiye’ye gelen yabancılar Türk Vatandaşlığına geçmek için hangi kuruma başvurmaları gerekir? Türkiyede mülk alan Yabancılar Türk vatandaşlığına geçiş yapabilir’mi, Türk vatandaşlı nasıl olunu ve gerekli şartları nelerdir gibi bir çok sorunuza cevap alabileceğiniz ve mevzuatlar yönetmelikler gereği nelere dikkat etmeniz gerektiği, hangi koşullar ile Türk vatandaşı olabilirsiniz, Eğer mülk almayacak iseniz normal koşullarda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmek için kaç yıl Tükiye de ikamet izninizin olması gerektiği konulu yazımız ile aşağıda tüm detay bilgilere ulaşabileceksiniz.

Türk Vatandaşlığına Geçme Şartları

Türkiyede 5 yıl kesintisiz ikamet izni ile kalan Yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

Örnek olarak İran, Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Kazakistan vb yabancı ülkelerin Vatandaşı Türkiye’de 5 yıl çalışma izni veya normal Turistik ikamet izni ile kalmış ise ve bu süre içerisinde almış olduğu ikamet izin belgeleri veya çalışma izin belgeleri arasında kesinti yok ise Türk vatandaşlığına 6 ıncı yılında başvuru yapabilir.

Türk Vatandaşlığına Geçme Şartları
Türk Vatandaşlığına Geçme Şartları

İran Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığına Geçmesi

Veya Yine Örnek olarak İran, Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Kazakistan vb vatandaşı Türk vatandaşı olmak istiyor Ancak yukarıda bahsettiğimiz 5 yıllık ikamet veya çalışma izinli başvurunun dışında nasıl Türk Vatandaşlık başvurusu yapabilir sorumuzun diğer cevabı mülk alarak vatandaşlık başvurusu yapabilmesi imkanıdır.

Türkiye’de Ev Alan Yabancılara Vatandaşlık

Türkiye'de Ev Alan Yabancılara Vatandaşlık
Türkiye’de Ev Alan Yabancılara Vatandaşlık

İstisnai vatandaşlık başvurusu konusunun maddelerinden birisi Türkiye’de mülk ev alan yabancıların vatandaşlık başvurusu yapabilme imkanıdır. Bu mevzuatta mülk almak taşınmaz ev konut vb gayrimenkul almaktır. Bu şekilde mülk almak isteyen yabancılara vatandaşlık başvurusu yapabilme yolu açıktır. Ancak mülkün değeri en az 250.000. ABD doları ile sınırlandırılmıştır.  19.09.2018 tarihi itibari ile geçerli olan mevzuat budur.

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

İstisnai Türk Vatandaşlığı Başvurusu için gereken koşullar

a) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,
b) En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
ç) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
d) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen.
e) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen
(3) Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:

c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
(4) Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.
(5) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve üçüncü fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir. (Ek: 12/12/2016-2016/9601 K.) İkinci fıkrada belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınır.
Göçmen işlemleri MADDE 21 –
(1) 5543 sayılı İskân Kanununa göre göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası il Bayındırlık ve iskân müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir.
(2) Göçmen olarak Türk vatandaşlığını kazanamayan yabancı eş ve çocuklar için 37 nci maddedeki hükümler uygulanır.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Türk Vatandaşlığına Başvuruda Gerekli BelgelerİSTİSNAİ KABUL İLE İLGİLİ ÖN BAŞVURULARDA GEREKLİ BELGELER
-Pasaport Örneği
-İkamet izninin noter tasdikli örneği
-Taşınmazın onaylı tapu kayıt örneği
-Menkul kıymet satın alındığını gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge ile söz konusu menkul kıymetin ilgili idare adına açılacak hesaplarda rehin-teminat ilişkisinin kurulduğunu gösteren banka veya aracı kurumdan alınacak belge
-Noter muvakafatnamesi (Müracaata esas olan bankalardaki mevduat ve/veya katılım fonu ve menkul kıymet kayıtları ile tapu ve ticaret sicil kayıtlarına ilgili kurumlarca erişilmesine veya kayıtlardan örnek alınmasına kurumlar arasında bilgi paylaşılmasına açık rızayı belirtir)
-Şirket bilgilerini içeren belgeler

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Türkiye de en son çıkan yasa ile Yabancıların Türk vatandaşlığına başvurularında bir çok imkan getirildi. Öncelikle Yatırım yapabilecek kapasitede olan yabancıların Türkiye’ye gelmeleri Ekonomi için önemlilik arz etmekteydi. Bu gerekçe ile yatırım yapabilecek yabancılara Türk vatandaşlığı başvuru işlemlerinde bir çok alternatif kolaylıklar getirilmiştir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır

Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların 3 yıl kesintisiz ikamet izni almaları sonucunda son yıl yani 4 üncü yıl alınmış olan ikamet izin belgesi sürecinde Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı vardır.

Türkiye’de genel olarak Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme seçeneği ise; Gerek çalışma izni alarak gerekse de ikamet izni alarak Türk vatandaşlığına başvuru şekli konu açıklaması ise Yabancı bakıcı olarak çalışma izni almış olan yabancıların Türk vatandaşlığı başvurusu veya yine Türkiye’de Çalışma Bakanlığından her hangi bir tüzel kişilikte yabancı personel olarak veya şirket ortağı olarak kesintisiz 5 yıllık çalışma izni alan yabancılar Türk vatandaşlık başvurusunu 5 inci yılın sonunda 6 ıncı yılın çalışma izni belgesini aldıklarında Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı bulurlar.

Türk Vatandaşlığına Başvuru

Yabancı yatırımcıların ülkemizde konut, daire vb gayrimenkul alımları ile Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmeleri seçenekleri vardır. 28.04.2018 tarihi güncel olan mevzuatlar ile Türkiye’de en az 1 milyon ABD Doları gayrimenkul konut, bina, daire satın alan yabancılar almış oldukları gayrimenkulu en az 3 yıl satamamak üzere taahhütte ve tapu üzerine şerh koyduran yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

Yabancı yatırımcı olarak Türkiye de asgari 2 milyon ABD doları yatırım yapan yabancılarda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler. Yapılacak olan yatırımın T.C Ekonomi Bakanlığınca ve diğer ilgili Bakanlıklarca ön izin alarak ve yapılan yatırımın değer tespitinin resmi olarak rapor edilmesi ve gerekli resmi makamın oluru ile Tük Vatandaşlığına geçiş başvurusu yapabilir.
Yine aynı mevzuatlarda yer alan asgari 3 milyon ABD doları Banka mevduat hesabı açmış olan yabancılarda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.Bu dudumda bankada mevduat açan yabancılar 3 yıl süre ile bu mevduatlarını bozdurmayacaklarını taahhüt etmeleri gerekir. Yabancı yatırımcı vatandaşlık başvurusu yapmadan önce bu durumunu belgeleyecek gerekli olur yazılarını izinleri alması gerekir.

Türk vatandaşlığına başvuru yapan yabancıların 18 yaşından küçük çocukları ve eşi aynı haklardan yararlanarak Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

Türk Vatandaşlığına Başvuru Şartları

Sonuç itibari ile yabancıların Türkiye’de uzun süreli kalabilmeleri veya Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmelerinin asgari şartları vardır. kendi ülkesindeki ekonomik sıkıntılardan veya demokrasi haklarının olmaması yönetimde totaliter rejimlerin olması uluslar arası göçü zorlamaktadır.
Günümüzde gerek Afrikadan gerek uzak doğudan ve Arap ülkelerinden bir çok yoksul ülke vatandaşları bizim ülkemiz gibi biraz daha ekonomisi daha iyi olan ve insan hak ve özgürlükleri gelişmiş olan Ülkelere göç hızla artmaktadır. her geçen yıl artan bu göç dalgası diğer ülkelerinde ekonomisine ve toplumsal huzuruna tehdit olarak yansımaktadır.

Bu anlamda yabancı uyrukluların Türk Vatandaşlığına başvuru yapabilmelerinin şartları vardır. bunlardan genel kabul göre mantıksal bakış açısı ile özetler isek.
1) Yabancı kişinin mutlaka nitelikli kişi olması gerekir.
2) Yabancı kişinin eğitimli ve kültürlü olması gerekir.
3) Türk vatandaşlığına başvurularda yabancı kişinin Türk ekonomisine katkıda bulunacak derecede olması gerekir.
4) Gayri Menkul alarak Türk vatandaşlığına başvuru yapacak olan yatırımcıların 1 milyon dolar mülk alarak vatandaşlığa başvuru yapabileceğini biraz önce yazmıştık.
5) Yine yukarıda bahsettiğimiz gibi genel olarak Türk vatandaşlığına başvuru yapılabilmesi için yabacı kişin 5 yıllık kesintisiz ikamet izni veya çalışma izni almış olması gerekir.
6) Tük vatandaşı ile evli ise Türk vatandaşlığına başvurularda düzenli ve aile birliğini korur şekilde en az 3 yıllık evlilik şartı aranmaktadır.
7. Türk vatandaşlığı başvurusu kabul olan yabancıların sağlık raporu olması gerekir.
5. Yine Türk vatandaşlığı başvurularında adli sicil temiz kaydı aranır keza yabancı kişinin topluma uyumlu saygılı ve sorumluluk sahibi olması gerekir.
6. Türk vatandaşlığına başvuru yapan yabancıların işlemleri sürer iken yapılan mülakatta yeterli derecede Türkçe konuşabiliyormu durumuna bakılır.
7. Türk vatandaşlığına başvuru yapabilecek olan kişilerde gelir durumuna bakılır.

Türk Vatandaşlığı Başvuru

Türk Vatandaşlığı Başvuru

Yabancılar Türkiye’de Mülk, gayrimenkul, ev, konut, dükkan veya arsa alarak vatandaşlık başvurusu yapabilir.

19.09.2018 tarihinde yayınlanan mevzuat ile Türk vatandaşlığı başvurusu, 250.000 dolar değerinde, bir veya bir kaç gayrimenkul alarak Türk vatandaşlık başvurusu hakkı kazanılmış olur.

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları
Yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları

Türk vatandaşlığına geçme şartları başvuru kriterleri, Türk vatandaşlığına gayri menkul alarak başvuru yapabilme şartları, Türkiyede kesintisiz 5 yıl ikamet izni alarak ve bu süre zarfında yurt dışında 180 günden fazla kalmamak şartı ile Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı, Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların 3 yıl kesintisiz ikamet izni alarak Türk vatandaşlığına geçiş için başvurabilmesi gibi bir kaç ana başlık ile konuyu ele aldık.

Türk vatandaşlığı başvuru formu

Türk vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Türk vatandaşlığına başvuru formu,
-Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
-Kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile ağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
-Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise, yurt içinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurt dışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe
tercümesi, Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
-Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
-Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
*Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
*Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
*Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
*Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
*Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
*2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,

Türk vatandaşlığı almak için gerekenler

1-Türk Vatandaşlığına alınmak için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan şartları öğrenmek istiyorum nereden ulaşabilirim?
Anılan Kanunda aranılan şartlar www.nvi.gov.tr Genel Müdürlük sitesinde mevcuttur.
2- Türk Vatandaşlığına alınma başvurusu yapmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?
Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekaletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
3- Vatandaşlık başvurularına ilişkin evrakların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğe intikal edip etmediği öğrenilebilir mi?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz
4- Vatandaşlık başvuru dosya numarası öğrenilebilir mi?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.
5- Türk Vatandaşlığına alınma başvurusu yaptım işlemlerimin hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait www.nvi.gov.tr sitesinden dosya numarası ya da kimlik bilgilerinizi girmek suretiyle işlemlerinizin son durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
6- Vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?
Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda makul bir süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik olan bilgi ve belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması temin süresine göre değişmektedir.
7- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına ilişkin tebligatı elden alabilir miyim?
İşlemleriniz sonuçlandığında başvuru makamlarınca tarafınıza duyuru yapılmaktadır.
8- Kanun yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı ile seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması ya da kaybına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?
Vatandaşlık Hizmetleri ile ilgili bölümlerden gerekli bilgileri alabilirsiniz.
9- Türk vatandaşı ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığı kazanılması mümkün müdür?
403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun 1. Maddesi uyarınca Türk vatandaşı ana veya babadan doğanlar Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler. Bu yolda yapılacak başvuru üzerine gösterilen ana yada babanın Türk vatandaşı olduğu ilgilinin de bu ailenin çocuğu olduğu tespiti halinde Türk vatandaşlığını kazanırlar. Bu yolla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde işlemleri makul bir süre içerisinde tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik bilgi ve belgeler ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması belgelerin temin süresine göre değişmektedir.
10- Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması mümkün müdür?
3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve halen evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Baş vuru üzerine yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda durumu uygun görülenler Türk vatandaşlığını kazanırlar, durumları uygun görülmeyenlerin ise talepleri reddedilir.
11- Türk vatandaşlığını muhafaza ederek yabancı bir devlet vatandaşlığına geçilebilmesi mümkün müdür?
Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunmanız ve bu izin verilmesine ilişkin gerekli şartları taşımanız halinde Türk vatandaşlığınızı muhafaza kaydıyla yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmenize izin verilebilir.
12- Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?
Türk Vatandaşlığının Kazanılması ile ilgili bölümden gerekli bilgileri alabilirsiniz.
13- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu sırasında yaşı küçük olmakla birlikte işlemlerin devamı sırasında reşit yaşa gelen çocuklar için ne yapılmalıdır?
Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları incelenen küçük çocukların, vatandaşlık işlemleri sonuçlanmadan reşit yaşa gelmeleri halinde, müracaat makamlarına bilgi verilerek adlarına vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi gerekir.
14- Vatandaşlık işlemlerimin makul sürede sonuçlandırılabilmesi için ne yapılabilir?
Başvuru tarihinden sonra yapılan adres değişikliklerinizi bildirmeniz, İkamet sürelerinizin yenilenmesi halinde ikamet tezkerenizin noter tasdikli bir örneğinin, medeni halinizde değişiklik olduğu takdirde buna ilişkin belgelerin, çocuğunuzun doğması halinde doğum belgesinin tasdikli birer örneklerini dilekçeniz ekinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne göndermeniz gerekmektedir.
15- Türk Vatandaşlığına alınma başvurum reddedilmiştir. Yeniden müracaat edebilirmiyim?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan şartları taşımanız halinde ikamet ettiğiniz yer valiliğine müracaat ederek yeniden başvuru yapabilirsiniz.
16- Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak için nereye ve hangi evraklarla başvurmam gerekir?
Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kişi yurt içinde ikamet ettiği yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat müracaat ederek düzenlenecek dosyasının Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.
Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen kişi adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.
a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
c) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
d) Medeni hal belgesi
e) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medeni halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge.
f) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
g) Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge.
h) Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
17-Türk Vatandaşlığına alınmak için Türkiye’de ne kadar süre ikamet etmem gerekiyor ve bu süreler içerisinde ne kadar süre yurt dışında bulunabilirim?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin, Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması başlığı altında yer alan (b) bendi uyarınca başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’ de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmanız gerekmektedir. Ancak, ilgili bentte öngörülen ikamet süresi Türk soylu yabancılar için 31.12.2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanmaktadır. İkamet edilen süreler içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunulması veya ikamet tezkeresi alınmadan kalınması ikameti kesintiye uğratır.
18-İstisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçmek için başvuru nasıl yapılır?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi, istisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması ile ilgilidir. Bahsi geçen Kanunda kişilerin istisnai olarak Türk Vatandaşlığını kazanmaları ile ilgili bizzat başvurma hususu düzenlenmemiştir.
19-Türk Vatandaşlığını kazanmak için başvuran yabancılardan Türkiye’ de öğrenim, geçici barınma, turistik seyahat, öğrenim gören çocuğuna refakat, iltica talebi tetkik edilen yabancı kişiler sıfatı ile ikametlerine izin verilen kişilerin taleplerinin rededilme nedeni nedir?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 11. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesinin (2) fıkrasının (c) bendi uyarınca “ yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’ de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi, diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartı sahibi gibi amaçlarla ikamete bağlandığı anlaşılan” kişilerin başvurusu kabul edilmez ve bu husus yazılı olarak kendisine bildirilir. Kişinin başvurusunun kabul edilebilmesi için öncelikle geçici ikamet olarak kabul edilen ikamet tezkeresinin veriliş maksadının değişmesi (oturum, çalışma, Türk vatandaşı anne baba yanında v.b.) gerekmektedir. İkametin veriliş maksadının değişmesi halinde önceki almış olduğu ikametler (turistik ikamet hariç) ikamet süresine dahil edilir.
20-İkamet tezkeresini nereden alabilirim?
İkamet tezkerenizi ikamet ettiğiniz il Emniyet müdürlüğünden ya da Emniyet Genel Müdürlüğünden alabilirsiniz.
21-İsim denklik belgesini nasıl alabilirim?
Denklik belgesi talebinde bulunan kişinin nüfus kaydında Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadının bulunmaması halinde imzalı dilekçelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri, varsa muhacir belgelerinin bir örneğini dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir