Etiket arşivi: Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır

Vatandaşlık Başvurusu Gerekli Belgeler

Vatandaşlık Başvurusu Gerekli Belgeler

Vatandaşlık Başvurusu Gerekli BelgelerTürkiye’de 5 yıl ikamet izni ile bulunan yabancıların, vatandaşlık başvurusu işlemlerinde, öncelikle yabancının çalışma izni ile, Türkiye’de bulunduğu yılların çalışma izni belgesinin, uzatma işlemlerinin zamanında yapılıp yapılmadığı için, gün sayımı başvurusu yapılması gerekmektedir. Ankara Kurumsal  Danışmanlık olarak vatandaşlık başvurusu işlemlerinize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler sırası ile birazdan yazımızın sonunda yer alacaktır.

Hangi Yabancı uyruklular Türk vatandaşlık başvurusu yapabilir gibi bir çok konu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Vatandaşlık Başvurusu Soru ve Cevaplar.

Soru: İran uyruklu yabancı vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır?

Cevap: İran uyruklular Türkiyede 1.000.000 ABD doları değerinde taşınmaz mülk, konut vb  gayrimenkul almak istediklerinde vatandaşlık başvurusu hakkı edinebilirler. Ancak Gayrimenkul almadan önce yapmaları gerekli işlemler  vardır. Gayrimenkul  almadan öne lütfen bizi arayınız, Vatandaşlık Başvurusu işlemleri ile ilgili sorularınıza Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak cevap verebiliriz Bizi 05337667060 nolu hattımızdan vatandaşlık başvurusu konusu ile ilgili olarak arayabilirsiniz. .

Soru: Türk vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır?

Cevap: Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı başvurusu için izlemeniz gereken yollar, nereye başvuru yapacağınız ve bu sürecin nasıl yürüyeceği konulu sorularınıza mevzuatlar ile bilgi aktarımı yapıyoruz. Bizi vatandaşlık başvurusu konusunda arayabilirsiniz.

Vatandaşlık Başvurusu sürecinde gerekli olan belgeler ve vatandaşlık işlemlerinin nasıl başladığı, hangi kuruma başvuru yapılacağı, dikkat edilmesi gereken hususlar konulu suallerinize cevap vermekteyiz. Gerekli belgeleri ve başvuru dosyalarını hazırlayıp, Vatandaşlık başvurusu danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

Türkiye Cumhuriyeti Türk Vatandaşlığına Başvuru yapmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvurusu konusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması

MADDE 15 – (1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, aşağıdaki şartları taşıması halinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

a) Kendi milli kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.

c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.

ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.

d) Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.

e) Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.

f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.

g) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

(2) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan, birinci fıkrada sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından veya vatandaşlıklarından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılmasında müracaat makamlarınca başvurunun işleme alınması ve uygulanacak esaslar

MADDE 16 – (1) Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılmasında müracaat makamı yerleşim yerinin bulunduğu Valiliklerdir.

(2) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında müracaat makamınca ön inceleme yapılarak;

a) Kendi milli kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmayan,

b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmeyen,

c) Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla ikamete bağlandığı anlaşılan,

ç) Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan,

d) 17 nci maddede belirtilen belgeleri ibraz edemeyen, kişilerin başvurusu kabul edilmez ve bu husus yazılı olarak ilgilisine bildirilir.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılmasında başvuru için gerekli belgeler

MADDE 17 – (1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuru için gerekli şartları taşıyan yabancı adına müracaat makamınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:

a) İsteği belirten form dilekçe.

b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.

c) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

ç) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.

d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

e) Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.

f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.

g) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.

ğ) Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.

h) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.

ı) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

i) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

(2) Dosyası tamamlanan yabancı hakkında il emniyet müdürlüğünden soruşturma yapılması istenir.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılmasında il emniyet müdürlüğünce yapılacak soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 18 – (1) İl emniyet müdürlüğünce Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının;

a) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından Türk vatandaşlığını kazanmasına engel teşkil edecek bir halinin bulunup bulunmadığı,

b) İyi ahlak sahibi olup olmadığı,

c) Hangi tarihte Türkiye’ye geldiği, ikamet tezkeresinin hangi amaçla verildiği, müracaat tarihinden geriye doğru ne kadar süre ülkemizde ikamet ettiği, bu süre içinde yurt dışına çıkış yapıp yapmadığı, yapmış ise tarihleri ve süresi, tespit edilir ve elde edilen bilgiler soruşturma formuna yazılır.

(2) Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası il müdürlüğüne iade edilir. İl müdürlüğünce dosya, komisyona gönderilir.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılmasında komisyon tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar

MADDE 19 – (1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı;

a) Başvuruda aranan şartları taşıyıp taşımadığı,

b) Soy durumu,

c) Türkçe konuşma yeterliliği,

ç) Geçimini ne şekilde sağladığı,

d) Türkiye’nin toplumsal yaşamına uyum sağlayıp sağlamadığı, hususlarının tespiti için komisyon tarafından mülakata tabi tutulur. Mülakat sonucunda oluşan kanaat vatandaşlık mülakat formuna açık bir şekilde yazılır. Komisyon ayrıca 17 nci maddede belirtilen belgelerin dosyada bulunup bulunmadığını da tespit eder.

(2) Yabancının soy durumu; Türk kültürüne yakınlığı, örf ve adet birlikteliği ile geldiği bölge ve ana veya babanın soyu esas alınarak; Türk soylu, yabancı soylu veya soyu tespit edilemeyen şeklinde belirlenir.

(3) Doktor raporu ile tespit edilmesi halinde, konuşamayan ve duyamayanların mülakatları, bunların işaretlerinden anlayanlar aracılığıyla ya da okuma ve yazma biliyorlarsa yazılı olarak yapılır.

(4) Komisyonca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aranan şartları taşıdığı anlaşılan yabancının dosyası il müdürlüğünce, karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(5) Komisyonca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aranan şartları taşımadığı anlaşılan yabancının dosyası Bakanlığa gönderilmez ve il müdürlüğünce ilgilisine bu yolda gerekli tebligat yapılır.

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

MADDE 20 – (1) Kanunun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

(2) Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:

a) İsteği belirten form dilekçe.

b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.

c) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.

ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

(3) Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(4) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve ikinci fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır

Türkiye de en son çıkan yasa ile Yabancıların Türk vatandaşlığına başvurularında bir çok imkan getirildi. Öncelikle Yatırım yapabilecek kapasitede olan yabancıların Türkiye’ye gelmeleri Ekonomi için önemlilik arz etmekteydi. Bu gerekçe ile yatırım yapabilecek yabancılara Türk vatandaşlığı başvuru işlemlerinde bir çok alternatif kolaylıklar getirilmiştir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır

Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların 3 yıl kesintisiz ikamet izni almaları sonucunda son yıl yani 4 üncü yıl alınmış olan ikamet izin belgesi sürecinde Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı vardır.

Türkiye’de genel olarak Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme seçeneği ise; Gerek çalışma izni alarak gerekse de ikamet izni alarak Türk vatandaşlığına başvuru şekli konu açıklaması ise Yabancı bakıcı olarak çalışma izni almış olan yabancıların Türk vatandaşlığı başvurusu veya yine Türkiye’de Çalışma Bakanlığından her hangi bir tüzel kişilikte yabancı personel olarak veya şirket ortağı olarak kesintisiz 5 yıllık çalışma izni alan yabancılar Türk vatandaşlık başvurusunu 5 inci yılın sonunda 6 ıncı yılın çalışma izni belgesini aldıklarında Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı bulurlar.

Türk Vatandaşlığına Başvuru

Yabancı yatırımcıların ülkemizde konut, daire vb gayrimenkul alımları ile Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmeleri seçenekleri vardır. 28.04.2018 tarihi güncel olan mevzuatlar ile Türkiye’de en az 1 milyon ABD Doları gayrimenkul konut, bina, daire satın alan yabancılar almış oldukları gayrimenkulu en az 3 yıl satamamak üzere taahhütte ve tapu üzerine şerh koyduran yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

Yabancı yatırımcı olarak Türkiye de asgari 2 milyon ABD doları yatırım yapan yabancılarda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler. Yapılacak olan yatırımın T.C Ekonomi Bakanlığınca ve diğer ilgili Bakanlıklarca ön izin alarak ve yapılan yatırımın değer tespitinin resmi olarak rapor edilmesi ve gerekli resmi makamın oluru ile Tük Vatandaşlığına geçiş başvurusu yapabilir.
Yine aynı mevzuatlarda yer alan asgari 3 milyon ABD doları Banka mevduat hesabı açmış olan yabancılarda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.Bu dudumda bankada mevduat açan yabancılar 3 yıl süre ile bu mevduatlarını bozdurmayacaklarını taahhüt etmeleri gerekir. Yabancı yatırımcı vatandaşlık başvurusu yapmadan önce bu durumunu belgeleyecek gerekli olur yazılarını izinleri alması gerekir.

Türk vatandaşlığına başvuru yapan yabancıların 18 yaşından küçük çocukları ve eşi aynı haklardan yararlanarak Türk vatandaşlığına başvuru yapabilirler.

Türk Vatandaşlığına Başvuru Şartları

Sonuç itibari ile yabancıların Türkiye’de uzun süreli kalabilmeleri veya Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmelerinin asgari şartları vardır. kendi ülkesindeki ekonomik sıkıntılardan veya demokrasi haklarının olmaması yönetimde totaliter rejimlerin olması uluslar arası göçü zorlamaktadır.
Günümüzde gerek Afrikadan gerek uzak doğudan ve Arap ülkelerinden bir çok yoksul ülke vatandaşları bizim ülkemiz gibi biraz daha ekonomisi daha iyi olan ve insan hak ve özgürlükleri gelişmiş olan Ülkelere göç hızla artmaktadır. her geçen yıl artan bu göç dalgası diğer ülkelerinde ekonomisine ve toplumsal huzuruna tehdit olarak yansımaktadır.

Bu anlamda yabancı uyrukluların Türk Vatandaşlığına başvuru yapabilmelerinin şartları vardır. bunlardan genel kabul göre mantıksal bakış açısı ile özetler isek.
1) Yabancı kişinin mutlaka nitelikli kişi olması gerekir.
2) Yabancı kişinin eğitimli ve kültürlü olması gerekir.
3) Türk vatandaşlığına başvurularda yabancı kişinin Türk ekonomisine katkıda bulunacak derecede olması gerekir.
4) Gayri Menkul alarak Türk vatandaşlığına başvuru yapacak olan yatırımcıların 1 milyon dolar mülk alarak vatandaşlığa başvuru yapabileceğini biraz önce yazmıştık.
5) Yine yukarıda bahsettiğimiz gibi genel olarak Türk vatandaşlığına başvuru yapılabilmesi için yabacı kişin 5 yıllık kesintisiz ikamet izni veya çalışma izni almış olması gerekir.
6) Tük vatandaşı ile evli ise Türk vatandaşlığına başvurularda düzenli ve aile birliğini korur şekilde en az 3 yıllık evlilik şartı aranmaktadır.
7. Türk vatandaşlığı başvurusu kabul olan yabancıların sağlık raporu olması gerekir.
5. Yine Türk vatandaşlığı başvurularında adli sicil temiz kaydı aranır keza yabancı kişinin topluma uyumlu saygılı ve sorumluluk sahibi olması gerekir.
6. Türk vatandaşlığına başvuru yapan yabancıların işlemleri sürer iken yapılan mülakatta yeterli derecede Türkçe konuşabiliyormu durumuna bakılır.
7. Türk vatandaşlığına başvuru yapabilecek olan kişilerde gelir durumuna bakılır.