Kategori arşivi: Türk Vatandaşlığına Geçmek

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇME ŞARTLARI

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇME ŞARTLARI

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇME ŞARTLARI
TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇME ŞARTLARI

Nüfus ve vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü, resmi yayınları ile belirlenmiş olan, yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları, bir kaç ana başlıkta ele alınabilir, Bu şartları aşağıda kısa ve öz olarak ele alacağız; Yabancı kişi Türk vatandaşı olmak istiyor ise, öncelikle, Türkiye’de ne amaçla bulunduğu, gerek eğitim, durumu gerekse de, Türk vatandaşlığına geçişi için, ekonomik durumunun ehemmiyeti çok önemlidir.

Türk Vatandaşlığına Geçmek İçin Nereye Başvurulur

Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına geçmek için başvuru yapacakları yetkili kurum, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Bağlı olan ve yabancının Türkiye de ikamet ettiği ildeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlükleridir. Yabancı kişi Türk Vatandaşlığı başvuru şartlarından hangisi kendisine uyuyor ise o ana başlık altında gerkli ön başvuruyu yapar ve daha sonraki sahalarda evraklarını belgelerini ibraz ederek Türk vatandaşlığına geçiş başvurusunu tamamlamış oldur.

Türk Vatandaşlığına Geçmek için Aranan Şartlar

Bu başlık ile ele alacağımız Türk vatandaşlığına geçmek için ne gibi şartlar arandığı konusu bir kaç maddeye ayrılır. Bunlardan öncelikle yabancı kişinin başvuru yapabileceği maddeler şunlardır.

 1. Türkiye’de  Genel olarak Tür vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı bu maddede en önemli olan yabancı kişinin yani Türk vatandaşlığına başvuru yapacak olan yabancının 5 yıl kesintisiz ikamet izni veya (çalışma izni) alarak 6 ıncı yılında aynı izin belgeleri geçerli olmak kaydı ile vatandaşlığa başvuru yapabilmesi maddesi aynen şöyledir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, aşağıda aranan şartları taşıması halinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:
  a) Kendi Milli Kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
  b) Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylularda beş yıl, Türk soylularda iki yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet etmiş olmak,
  c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; bir Türk vatandaşı ile evlenmek, Türk vatandaşı ana veya babanın çocuğu olmak, Türk vatandaşlığını kazanmak üzere ailece müracaat etmek, Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak,
  ç) Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,
  d) İyi ahlak sahibi olmak; hırsızlık, kaçakçılık, sahtekarlık, dolandırıcılık ve benzeri toplumsal düzeni zedeleyen suçlardan ceza almamış olmak ya da bu davranışları alışkanlık haline getirdiğini gösterecek şekilde birden fazla yargılanmamış olmak veya Türk örf ve adetleri ile toplum ve aile yaşamına aykırı şekilde uyuşturucu kullanma, fuhuş yapma gibi davranışlarda bulunmamış olmak,
  e) Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek,
  f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini
  sağlayacak gelir veya mesleği olmak veya birinci derece yakınlarınca geçimini temin edeceği yönünde taahhütte bulunulmak,
  g) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali
  bulunmamak.
 2. Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmesi bu maddede en önemli detay,  Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler.
  Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.
  Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
  Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur

Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmek için aranan şartları ve başvuru koşullarını incelediğimizde gerekli olan belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Türk Vatandaşlığına Geçmek İçin İstenen Belgeler

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuru için gerekli şartları taşıyan yabancı adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyası düzenlenir ve yabancı hakkında inceleme ve araştırma yapılmak üzere Vatandaşlık İnceleme
ve Araştırma Komisyonuna havale edilir:

Genel olarak Türk Vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılar için istenen belgeler 
a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-3),
b) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
c) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
ç) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),
d) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),
e) Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
f) Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı olmadığını gösterir resmi sağlık kurumlarından alınan rapor,
g) Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belge veya Türkiye’de herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü gösteren belge,
ğ) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin mesleğini ve gelirini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası ve benzeri belge veya birinci derece yakınlarının geçimlerini sağladıklarına ilişkin taahhüt belgesi,
h) Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylular için beş yıl, Türk soylular için iki yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenmiş giriş çıkışları gösterir belge,
ı) Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az üç aylık ikamet tezkeresi,
i) Herhangi bir suçtan yargılanmış ise buna ilişkin mahkeme kararı,
j) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.