Kategori arşivi: Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli evraklar

Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır

Türk vatandaşlık başvurusu nereye yapılır

Türkiye’de yabancı uyruklu kişi ikameti, Türk kanunlarına uygun olarak bulunduğu ildeki GÖÇ İdaresi Müdürlüğünden ikamet izni belgesi alarak ikamet etmektir. Türk vatandaşlığı başvurusu yapacak olan yabancının ikamet izin belgesinin gün sayımı ilgili müdürlüğe başvuru yapılarak tespit ettirilir

 

Türk Vatandaşlık Başvurusu Nereye YapılırYabancıların vatandaşlık başvurusunda evlilik ile yolu ile başvurularda kensintisiz 3 yıllık ikamet izin belgesi ile ikamet etmiş olması gerekir. Diğer başvuru şekillerinden olan genel vatandaşlık başvurularında ise yabancı uyruklu kişinin vatandaşlık başvurusu yapmadan geriye dönük en az 5 yıllık kesintisiz ikamet izin belgesi olması gerekir.

Yabancıların Türk vatandaşlığı başvurularında gün hesaplaması yapıldığında çok önemli bir detay şart daha vardırki oda yabancı uyruklu kişi izin süresi içinde toplamda 180 günden fazla yurt dışında kalmamış olması gerekir.

Türk Vatandaşı Olma Şartları Evlilik

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması, Yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşı ile evli olması hemen ve doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı vermez.
Türk vatandaşı ile evli olan yabancı uyruklu kişiler evliliğini sorunsuz ve düzenli olarak en az 3 yıl sürdürdükten sonra ve bu süre zarfında kanuni ikamet izin belgesini kesintisiz aldıktan sonra 4 üncü yılında Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığına başvuru yapacak olan kişilerde
Aile birliği içinde yaşama şartı aranır.
Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamış olması gerekir.
Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
şartları aranır.
Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde Türk Vatandaşlık Kanunun birinci fıkrasının (a) bendindeki şart aranmaz.
Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını devam ettirirler.

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler
Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan belgeler

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için gerekli evraklar

a) Türk vatandaşlığı isteğini belirten matbu form dilekçe.
b) Türk vatandaşı eşine ait olan ve yetkili müracaat makamlarınca e devlet sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
c) Yabancı uyruklu kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge gerekir.
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belgesi
d) Yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşlığına başvurusundan geriye dönük 3 yıllık ikamet ettiği gösterir GÖÇ idaresinden alınmış olan ikamet izin belgesi.
e) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
f) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
g) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması için gerekli evraklar

Türk Vatandaşlığı Başvuru

Türk Vatandaşlığı Başvuru

Yabancılar Türkiye’de Mülk, gayrimenkul, ev, konut, dükkan veya arsa alarak vatandaşlık başvurusu yapabilir.

19.09.2018 tarihinde yayınlanan mevzuat ile Türk vatandaşlığı başvurusu, 250.000 dolar değerinde, bir veya bir kaç gayrimenkul alarak Türk vatandaşlık başvurusu hakkı kazanılmış olur.

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları
Yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları

Türk vatandaşlığına geçme şartları başvuru kriterleri, Türk vatandaşlığına gayri menkul alarak başvuru yapabilme şartları, Türkiyede kesintisiz 5 yıl ikamet izni alarak ve bu süre zarfında yurt dışında 180 günden fazla kalmamak şartı ile Türk vatandaşlığına başvuru yapabilme imkanı, Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların 3 yıl kesintisiz ikamet izni alarak Türk vatandaşlığına geçiş için başvurabilmesi gibi bir kaç ana başlık ile konuyu ele aldık.

Türk vatandaşlığı başvuru formu

Türk vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Türk vatandaşlığına başvuru formu,
-Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
-Kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile ağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
-Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var ise, yurt içinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurt dışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe
tercümesi, Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
-Genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
-Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
*Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
*Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
*Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
*Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
*Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
*2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,

Türk vatandaşlığı almak için gerekenler

1-Türk Vatandaşlığına alınmak için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan şartları öğrenmek istiyorum nereden ulaşabilirim?
Anılan Kanunda aranılan şartlar www.nvi.gov.tr Genel Müdürlük sitesinde mevcuttur.
2- Türk Vatandaşlığına alınma başvurusu yapmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?
Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekaletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
3- Vatandaşlık başvurularına ilişkin evrakların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğe intikal edip etmediği öğrenilebilir mi?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz
4- Vatandaşlık başvuru dosya numarası öğrenilebilir mi?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.
5- Türk Vatandaşlığına alınma başvurusu yaptım işlemlerimin hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait www.nvi.gov.tr sitesinden dosya numarası ya da kimlik bilgilerinizi girmek suretiyle işlemlerinizin son durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
6- Vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?
Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda makul bir süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik olan bilgi ve belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması temin süresine göre değişmektedir.
7- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına ilişkin tebligatı elden alabilir miyim?
İşlemleriniz sonuçlandığında başvuru makamlarınca tarafınıza duyuru yapılmaktadır.
8- Kanun yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı ile seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması ya da kaybına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?
Vatandaşlık Hizmetleri ile ilgili bölümlerden gerekli bilgileri alabilirsiniz.
9- Türk vatandaşı ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığı kazanılması mümkün müdür?
403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun 1. Maddesi uyarınca Türk vatandaşı ana veya babadan doğanlar Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler. Bu yolda yapılacak başvuru üzerine gösterilen ana yada babanın Türk vatandaşı olduğu ilgilinin de bu ailenin çocuğu olduğu tespiti halinde Türk vatandaşlığını kazanırlar. Bu yolla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde işlemleri makul bir süre içerisinde tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik bilgi ve belgeler ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması belgelerin temin süresine göre değişmektedir.
10- Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması mümkün müdür?
3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve halen evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Baş vuru üzerine yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda durumu uygun görülenler Türk vatandaşlığını kazanırlar, durumları uygun görülmeyenlerin ise talepleri reddedilir.
11- Türk vatandaşlığını muhafaza ederek yabancı bir devlet vatandaşlığına geçilebilmesi mümkün müdür?
Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunmanız ve bu izin verilmesine ilişkin gerekli şartları taşımanız halinde Türk vatandaşlığınızı muhafaza kaydıyla yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmenize izin verilebilir.
12- Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?
Türk Vatandaşlığının Kazanılması ile ilgili bölümden gerekli bilgileri alabilirsiniz.
13- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu sırasında yaşı küçük olmakla birlikte işlemlerin devamı sırasında reşit yaşa gelen çocuklar için ne yapılmalıdır?
Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları incelenen küçük çocukların, vatandaşlık işlemleri sonuçlanmadan reşit yaşa gelmeleri halinde, müracaat makamlarına bilgi verilerek adlarına vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi gerekir.
14- Vatandaşlık işlemlerimin makul sürede sonuçlandırılabilmesi için ne yapılabilir?
Başvuru tarihinden sonra yapılan adres değişikliklerinizi bildirmeniz, İkamet sürelerinizin yenilenmesi halinde ikamet tezkerenizin noter tasdikli bir örneğinin, medeni halinizde değişiklik olduğu takdirde buna ilişkin belgelerin, çocuğunuzun doğması halinde doğum belgesinin tasdikli birer örneklerini dilekçeniz ekinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne göndermeniz gerekmektedir.
15- Türk Vatandaşlığına alınma başvurum reddedilmiştir. Yeniden müracaat edebilirmiyim?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan şartları taşımanız halinde ikamet ettiğiniz yer valiliğine müracaat ederek yeniden başvuru yapabilirsiniz.
16- Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak için nereye ve hangi evraklarla başvurmam gerekir?
Yeniden Türk vatandaşlığına alınmak isteyen kişi yurt içinde ikamet ettiği yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat müracaat ederek düzenlenecek dosyasının Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.
Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen kişi adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.
a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
c) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
d) Medeni hal belgesi
e) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medeni halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge.
f) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
g) Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge.
h) Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
17-Türk Vatandaşlığına alınmak için Türkiye’de ne kadar süre ikamet etmem gerekiyor ve bu süreler içerisinde ne kadar süre yurt dışında bulunabilirim?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin, Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması başlığı altında yer alan (b) bendi uyarınca başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’ de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmanız gerekmektedir. Ancak, ilgili bentte öngörülen ikamet süresi Türk soylu yabancılar için 31.12.2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanmaktadır. İkamet edilen süreler içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunulması veya ikamet tezkeresi alınmadan kalınması ikameti kesintiye uğratır.
18-İstisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçmek için başvuru nasıl yapılır?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi, istisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması ile ilgilidir. Bahsi geçen Kanunda kişilerin istisnai olarak Türk Vatandaşlığını kazanmaları ile ilgili bizzat başvurma hususu düzenlenmemiştir.
19-Türk Vatandaşlığını kazanmak için başvuran yabancılardan Türkiye’ de öğrenim, geçici barınma, turistik seyahat, öğrenim gören çocuğuna refakat, iltica talebi tetkik edilen yabancı kişiler sıfatı ile ikametlerine izin verilen kişilerin taleplerinin rededilme nedeni nedir?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 11. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesinin (2) fıkrasının (c) bendi uyarınca “ yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’ de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi, diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartı sahibi gibi amaçlarla ikamete bağlandığı anlaşılan” kişilerin başvurusu kabul edilmez ve bu husus yazılı olarak kendisine bildirilir. Kişinin başvurusunun kabul edilebilmesi için öncelikle geçici ikamet olarak kabul edilen ikamet tezkeresinin veriliş maksadının değişmesi (oturum, çalışma, Türk vatandaşı anne baba yanında v.b.) gerekmektedir. İkametin veriliş maksadının değişmesi halinde önceki almış olduğu ikametler (turistik ikamet hariç) ikamet süresine dahil edilir.
20-İkamet tezkeresini nereden alabilirim?
İkamet tezkerenizi ikamet ettiğiniz il Emniyet müdürlüğünden ya da Emniyet Genel Müdürlüğünden alabilirsiniz.
21-İsim denklik belgesini nasıl alabilirim?
Denklik belgesi talebinde bulunan kişinin nüfus kaydında Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadının bulunmaması halinde imzalı dilekçelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri, varsa muhacir belgelerinin bir örneğini dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir